เซลล์พืช

เซลล์พืช
เซลลพืชของต้นไม้ มีลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช ในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ ตามเซลล์พืช ทั่ว ๆ ไปก็จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบต่าง ๆ คล้าย คลึงกัน

ส่วนประกอบของเซลล์พืชทั่ว ๆ ไป
1. ผนังเซลล์ มีหน้าที่ให้ความแข็งแรงและป้องกันส่วนที่อยู่ภายในของเซลล์ คงรูปอยู่ได้ จะพบผนัง เซลล์ได้เฉพาะในเซลล์ของพืชเท่านั้น
 2. เยื่อหุ้มเซลล์  มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ อยู่ถัดจากผนังเซลล์เข้าไปมีหน้าที่ควบคุมน้ำ และสารละลายที่อยู่ในเซลล์ให้ผ่านออกจากเซลล์หรือรับเข้ามาจากเซลล์ข้างเคียง
 3. ไซโทพลาซึม  เป็นส่วนที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ  ของเซลล์อยู่ เช่น แวคิวโอล คลอโรพลาสต์
รวมทั้ง
สารอาหาร เช่น น้ำตาล  แป้ง  โปรตีน  ไขมัน และของเสีย
 4. นิวเคลียส เป็นก้อนกลม มีหน้าที่สร้างสาร โปรตีน และควบคุมการทำงานของเซลล์ และมีโครโมโซน ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายถอดลักษณะทางพันธุ์จากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกหลาน

 เซลล์พืช
เซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะบางชนิดของพืช
ใบของพืชยังมีเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่ด้วยกันเป็นคู่ ๆ โดยหันด้านเว้า
เข้าหา กัน  เรียกว่า  เซลล์คุม (Guard cell) ภายในเซลล์คุมจะมีคลอโรพลาสต์ ซึ่งเซลล์ผิวธรรมดา
ไม่มีเซลล์คุม มีหน้าที่ควบคุมการเปิดและปิดปากใบซึ่งเป็นช่องอยู่ระหว่างเซลล์คุมทั้ง 2 เซลล์
ปากใบเป็นทาง เป็นทางที่พืชใช้ในการคายน้ำออกจาก เซลล์พืชและยังทำหน้าที่
รับน้ำและแก๊สจากบรรยากาศเข้าสู่ใบได้   
เซลลพืชของต้นไม้ มีลักษณะรูปร่างของเซลล์พืช 
ในแต่ละส่วนของพืชแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ ตามเซลล์พืช ทั่ว ๆ ไปก็จะประกอบไปด้วย 
ส่วนประกอบต่าง ๆ คล้าย คลึงกัน

การไหลของไซโทพลาซึมในเซลล
เซลล์พืชที่มีชีวิตจะมีการเคลื่อนไหวภายในเซลล์ หรือมีการไหลของไซโทพลาซึม ที่อยู่ภายในเซลล์
ถ้าเซลล์ใดมีสารต่าง ๆ ในไซโทพลาซึมในปริมาณมากกว่าเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน สารต่าง ๆ เหล่านี้
จะสามารถไหลจากเซลล์ที่มีปริมาณสารอยู่มากไป  ยังเซลล์ที่มีปริมาณสารอยู่น้อย  จนกระทั่งมีปริมาณ สารเท่ากัน  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: